Grip op Geldzaken | Groepen

Prettig leven zonder schulden

 

Het belang van preventieve schuldhulpverlening

Dat dit belangrijk is blijkt wel uit de toename van mensen die financiële problemen ervaren. Uit de laatste monitor betalingsachterstanden 2011 blijkt dat 2,02 miljoen huishoudens (= 30%) betalingsachterstanden heeft. Bijna 1 op de 6 huishoudens bevinden zich in de gevarenzone.

Het herstel van de economische crisis is licht zichtbaar, maar de persoonlijke draagkracht blijft onder druk staan. Veel mensen hebben moeite om een gezonde financiële huishouding te hebben en te behouden. Er zijn vaak onvoldoende financiële buffers om levensgebeurtenissen goed te kunnen opvangen.

Vind u het ook belangrijk dat mensen goed voorgelicht moeten worden over het voorkomen van financiële problemen? Voorlichting en schuldpreventie is nodig om mensen bewust te maken over hun eigen financiële situatie. Mensen moeten signalen in hun financiële huishouding en gedrag leren herkennen. Hoe eerder dit wordt herkend, hoe groter de mogelijkheden zijn om financiële problemen te voorkomen.

 

Welke activiteiten vallen onder preventieve schuldhulpverlening?

1. Vroegsignalering

Hierbij is het van belang dat vroegtijdig financieel risicovol gedrag wordt herkent en erkent.
Onder financieel risicovol gedrag wordt verstaan, die activiteiten en handelingen van een persoon welke de kans vergroten dat zich hierdoor een onverwachte en ongewenste gebeurtenis voordoet, die de waarde van de financiële bezittingen (activa) aantast.

2. Schuldpreventie & Voorlichting

Hierbij is het van belang dat het financieel inzicht van de persoon wordt vergroot door het herkennen en erkennen van:

a. Financieel risicovol gedrag

b. Omgevingsgebonden (financiële) risicofactoren

c. Beginnende betalingsachterstanden en/of schulden

3. Informatie & Advies

Hierbij wordt een beroep gedaan op het eigen initiatief om de financiële zelfredzaamheid te vergroten en duurzaam financieel evenwicht te bereiken. Hiervoor is aansluiting gezocht met de onafhankelijke stichting NiBud en het platform Wijzer in Geldzaken.

4. Flankerende hulp / Verwijzen naar derden

Het komt geregeld voor dat een psychosociale problematiek ten grondslag ligt aan het ontstaan van problematische schulden. Zaken als psychische problemen en ingrijpende levensgebeurtenissen (life events zoals rouwverwerking en scheiding) maken dat personen (tijdelijk) niet in staat zijn om adequaat de financiële huishouding op orde te houden.
Hoewel er niet direct sprake is van een belangrijke preventieve activiteit moet soms doorverwezen worden om tot een duurzame oplossing van deze problematiek te komen. In die situatie kan voor een integrale aanpak worden gekozen.

Wat zijn de mogelijkheden?

Voor elke, enigszins gelijkende, doelgroep kan een voorlichtingsbijeenkomst worden samengesteld. Te denken valt onder meer aan:

 • Jongeren tussen ca 16 en 25 jaar
 • De schuldenproblematiek onder deze groep is fors en de achtergrond van deze problemen ligt in hoge mate in normen, waarden en gedrag.

 • Consumenten met een modaal tot bovenmodaal inkomen
 • Deze groep gaat pas (te) laat hulp zoeken als de schulden vaak (te) hoog zijn opgelopen.

 • Financiële vrijwilligers.
 • Groepen vrijwilligers van maatschappelijke instanties die klanten begeleiden met hun financiën.

 • Personeel van bedrijven
 • Uit een rapport van het NiBud uit 2012 blijkt dan 4 op de 5 bedrijven te maken heeft met werknemers met financiële problemen.

 • ZZP’ers

  Bij deze groep lopen vaak de zakelijke- en privéfinanciën door elkaar. Er is sprake van persoonlijke aansprakelijkheid. Deze groep kan bij financiële problemen soms moeilijk terecht voor hulp.

 

Bent u geïnteresseerd?

Preventie is voorkomen dat er problemen ontstaan door van te voren in actie te komen. Door het inzetten van doelgroep gerichte preventieve schuldhulpverlening kunnen financiële problemen worden voorkomen.

U kunt contact opnemen voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Prijsindicatie:     € 75,00 per uur excl. BTW en reiskosten.